Terapia psychologiczna


Najważniejszymi zadaniami psychologa w naszym ośrodku są: diagnoza psychologiczna, wydawanie opinii psychologicznych, terapia psychologiczna, współpraca i wsparcie dla rodzin podopiecznych.

Diagnoza psychologiczna

  Jej celem jest określenie poziomu rozwoju dziecka i jego możliwości w zakresie podstawowych umiejętności poznawczych, ruchowych, emocjonalnych i społecznych. Wraz z diagnozami innych specjalistów jest podstawą do tworzenia indywidualnego programu pracy z wychowankiem

Wydawanie opinii psychologicznych

w celu przedłożenia różnym osobom i instytucjom np., poradnie psychologiczno-pedagogiczne, lekarze specjaliści, ośrodki pomocy społecznej, zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

 

Terapia psychologiczna

Odbywa się w formie indywidualnej i grupowej. Poprzez dobór odpowiednich metod i ćwiczeń rozwijane są: wszystkie zmysły, koncentracja uwagi, pamięć, myślenie, komunikacja, koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawność manualna, grafomotoryka. Podczas zajęć nasi wychowankowie doskonalą umiejętność rozumienia sytuacji społecznych, nazywania i rozpoznawania emocji. Uczą się nawiązywania kontaktów, współdziałania i przestrzegania norm społecznych. Osoby nadpobudliwe mają okazję do relaksacji i wyciszenia natomiast wychowankowie bardziej bierni są aktywizowani i motywowani do różnych działań

Współpraca i wsparcie dla rodzin podopiecznych

Obejmuje indywidualne konsultacje z rodzicami dotyczące przebiegu terapii dziecka, poczynionych postępów, instruktaże dotyczące pracy z dzieckiem, zajęcia otwarte, wsparcie w sytuacjach trudnych i kryzysach

aktualnosci3_aktualnosci4_rodzina
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status