Terapia Psychologiczna

Terapia psychologiczna


Najważniejszymi zadaniami psychologa w naszym ośrodku są: diagnoza psychologiczna, wydawanie opinii psychologicznych, terapia psychologiczna, współpraca i wsparcie dla rodzin podopiecznych.

Diagnoza psychologiczna

  Jej celem jest określenie poziomu rozwoju dziecka i jego możliwości w zakresie podstawowych umiejętności poznawczych, ruchowych, emocjonalnych i społecznych. Wraz z diagnozami innych specjalistów jest podstawą do tworzenia indywidualnego programu pracy z wychowankiem

Wydawanie opinii psychologicznych

w celu przedłożenia różnym osobom i instytucjom np., poradnie psychologiczno-pedagogiczne, lekarze specjaliści, ośrodki pomocy społecznej, zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

 

Terapia psychologiczna

Odbywa się w formie indywidualnej i grupowej. Poprzez dobór odpowiednich metod i ćwiczeń rozwijane są: wszystkie zmysły, koncentracja uwagi, pamięć, myślenie, komunikacja, koordynacja wzrokowo-ruchowa, sprawność manualna, grafomotoryka. Podczas zajęć nasi wychowankowie doskonalą umiejętność rozumienia sytuacji społecznych, nazywania i rozpoznawania emocji. Uczą się nawiązywania kontaktów, współdziałania i przestrzegania norm społecznych. Osoby nadpobudliwe mają okazję do relaksacji i wyciszenia natomiast wychowankowie bardziej bierni są aktywizowani i motywowani do różnych działań

Współpraca i wsparcie dla rodzin podopiecznych

Obejmuje indywidualne konsultacje z rodzicami dotyczące przebiegu terapii dziecka, poczynionych postępów, instruktaże dotyczące pracy z dzieckiem, zajęcia otwarte, wsparcie w sytuacjach trudnych i kryzysach