Kilka słów o nas

Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy przeznaczony dla dzieci i młodzieży (w wieku od 0 do 25 lat) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym, umiarkowanym i głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Cel nr. 1

Rozwój zainteresowania ludźmi, więzi społecznych oraz form komunikowania się.

Cel nr. 2

Rozwój osobowości i utrzymywanie dobrej kondycji psychicznej (dobrego samopoczucia, bez lęków i napięć, z gotowością do kontaktów i działania)

Cel nr. 3

Poprawa ogólnego stanu zdrowia i sprawności oraz umiejętności funkcjonowania w życiu codziennym lub zapobieganie pogarszaniu się tego stanu

Cel nr. 4

Poprawa rozwoju psychoruchowego i społecznego

Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 18:00

Zajęcia prowadzone są BEZPŁATNIE przez min. 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku.

Dziecięcych uśmiechów
Lat działania
Wychowanków

Realizujemy zadania :

 1. Wychowanie, naukę i rewalidację, będące realizacją obowiązku szkolnego.
 2. Wielodyscyplinarne, kompleksowe działania diagnostyczne w celu oparcia na ich wynikach odpowiedniego, indywidualnego programu postępowania.
 3. Wyrabianie wrażliwości i sprawności w zakresie zmysłów oraz ich zintegrowanego funkcjonowania.
 4. Stymulację rozwoju psychoruchowego, intelektualnego oraz społecznego wychowanka.
 5. Rehabilitację leczniczą i opiekę zdrowotną w ramach świadczeń medycznych.
 6. Terapię psychologiczną.
 7. Terapię logopedyczną, zwłaszcza rozwijanie pozawerbalnych/ alternatywnych / i werbalnych form komunikowania się,
 8. Socjoterapię, zwłaszcza rozwijanie dojrzałości społecznej, zaradności osobistej i umiejętności współpracy oraz pełnienia różnych ról społecznych.
 9. Naukę zachowań prozdrowotnych.
 10. Terapię zajęciową.
 11. Tworzenie warunków rozbudzania oraz dobywania umiejętności w zakresie ekspresji twórczej, kontaktu z kulturą oraz udziału w rekreacji.
 12. Opiekę dostosowaną do potrzeb wynikających z wielorakiej niepełnosprawności wychowanków oraz z programu wielodyscyplinarnych oddziaływań, obejmującą w szczególności.
 13. Działania ułatwiające włączanie osób z niepełnosprawnością intelektualną indywidualnie i grupowo, w życie środowiska lokalnego,
 14. Określanie potrzeb i planów życiowych wychowanków OREW i przyczynianie się do tworzenia dla nich odpowiednich ofert aktywności, pomocy i wsparcia również w życiu dorosłym w otwartym środowisku, poprzez zgłaszanie ich potrzeb na piśmie  do Zarządu Koła PSONI.
Shopping Basket