Najczęściej zadawane pytania

Nie. Rodzic nie ponosi żadnych kosztów związanych z uczęszczaniem jego dziecka do Ośrodka. Każde zajęcia (w tym opieka medyczna, rehabilitacja i zajęcia ze specjalistami) są dostępne dla każdego naszego wychowanka bezpłatnie.


Jedyny koszt to coroczne ubezpieczenie dziecka pokrywane we wrześniu.

 

Należy odebrać wniosek w Ośrodku i dołączyć do niego następujące dokumenty:

  1. w przypadku dziecka, które w OREW uczęszczać ma na zajęcia edukacyjno – terapeutyczne należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, w którego treści zawarta będzie informacja, że orzeczenie wydane jest z uwagi na stwierdzoną niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym wraz ze współwystępującym sprzężeniem z inną jednostką chorobową,
  2. W przypadku dziecka, które korzystać w OREW ma z zajęć rewalidacyjno – wychowawczych należy dołączyć orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, wydane z uwagi na zdiagnozowaną głęboką niepełnosprawność intelektualną,
  3. Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
  4. Skierowanie od lekarza do poradni rehabilitacyjnej.

Wszelkie wątpliwości wyjaśnić można poprzez kontakt telefoniczny. mailowy lub, do czego szczególnie zachęcamy, osobisty w Ośrodku.

Obok zajęć grupowych (edukacyjnych bądź rewalidacyjnych),każdy wychowanek naszego Ośrodka otrzymuje pakiet zajęć ze specjalistami. Szczegółowy ich opis znajduje się w zakładce TERAPIA, do zapoznania się z którą serdecznie zachęcamy.
Oczywiście każdy nasz wychowanek korzysta z fizjoterapii, a jej bogatą ofertę poznać można w zakładce REHABILITACJA.

Od godziny 7: 00 do 17:00

Tak. Pracujemy cały rok kalendarzowy, z wyłączeniem weekendów oraz dni ustawowo wolnych. Czas tzw. między Świętami, ferie zimowe, czy wakacje to dla nas czas, który możemy poświęcić na sprawowanie opieki nad naszymi wychowankami. W tym czasie zajęcia przybierają charakter zajęć świetlicowych.
Jesteśmy placówką prowadzoną przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które utworzone i prowadzone jest przede wszystkim przez rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Dzięki temu kierunek naszej pracy nie jest jednotorowy – misją naszą jest pomóc dziecku, ale i jego rodzinie również.

 
 

To ważne żeby już dziś pomyśleć o przyszłości dziecka.
Dzieci korzystające w OREW z zajęć edukacyjno – terapeutycznych ukończą je w wieku 20 lat. Natomiast dzieci korzystające z zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w wieku lat 25.
Jednak to nie koniec tego co możemy zaoferować naszym wychowankom.
Świdnickie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, które jest organem nas prowadzącym oferuje kompleksową opiekę i wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla ich rodzin. Odbywa się to w rozumieniu nieprzerwanego oddziaływania na ich rozwój, począwszy od edukacji (OREW), poprzez przygotowanie do aktywności zawodowej (Warsztaty Terapii Zajęciowej)  Realizujemy również Pilotażowy program „Rehabilitacja 25 plus” jako kontynuację wsparcia i terapii dla absolwentów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Program kierowany jest dla osób, które ukończyły 25 lat i jest finansowany ze środków PFRON, jak również możliwe jest dalsze oddziaływanie na rozwój po przez Środowiskowy Dom Samopomocy.