Terapia Logopedyczna

Terapia logopedyczna w OREW obejmuje następujące obszary oddziaływań

Karmienie terapeutyczne czyli wspomaganie wychowanków w przyjmowaniu pokarmów i napojów poprzez: odpowiednie pozycjonowanie, wspomaganie manualne pracy aparatu oralnego, stymulację sfery orofacjalnej, masaże. Terapia dysfagii prowadzona jest według neurologopedycznych strategii postępowania diagnostyczno – terapeutycznego w świetle koncepcji neurofizjologicznych (NDT – Bobath).

Rozwijanie języka poprzez poszerzanie zasobu słownika biernego i czynnego oraz budowanie struktury języka – budowanie wypowiedzi wieloelementowych,

Rozwijanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych 

wychowanków poprzez udział w różnorodnych zajęciach, w wyjściach poza teren placówki,

Prowadzenie konsultacji z rodzicami dotyczących planowania i przebiegu terapii komunikacji; udzielanie instruktaży dotyczących prawidłowego karmienia dziecka i porozumiewania się z nim za pomocą osobistych pomocy do komunikacji

Usprawnienie zaburzonych funkcji komunikacyjnych w zakresie porozumiewania się werbalnego i pozawerbalnego poprzez rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktu i porozumiewania się z otoczeniem na miarę indywidualnych możliwości.

  • na poziomie przedsymbolicznym: odczytywanie sygnałów płynących od uczniów, wzmacnianie wzajemnych interakcji poprzez aktywność równoległą i naprzemienną, nauka zachowań celowych i komunikacji intencjonalnej,
  • na poziomie symbolicznym – nauka porozumiewania się z pomocą komunikacji alternatywnej i wspomagającej: symboli przestrzenno dotykowych, zdjęć, symboli PCS, gestów Makaton,
  • na poziomie symbolicznym – nauka porozumiewania się za pomocą mowy czynnej; korygowanie wymowy, poprawa artykulacji