Terapia psychologiczna

Na czym polega terapia psychologiczna ?

Opieka psychologiczna  polega na stymulowaniu rozwoju psychicznego dzieci poprzez indywidualne ćwiczenia funkcji poznawczych i percepcyjnych oraz pomocy w pokonywaniu trudności interpersonalnych i problemów emocjonalnych.

1

Zadania psychologa

1.Diagnoza psychologiczna mająca na celu ocenę poziomu rozwoju umysłowego i emocjonalno-społecznego dziecka w oparciu o diagnozę poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, dokumentację specjalistyczną, obserwację zachowania dziecka oraz metody tekstowe i eksperymentalne, dostosowane do specyfiki zaburzeń i poziomu rozwoju dziecka;

2.Pogłębiona diagnoza funkcjonalna pozwalająca na szczegółową ocenę rozwoju dziecka w oparciu o diagnostykę i zastosowanie specyficznych metod testowych;

3.Wieloaspektowa ocena poziomu funkcjonowania dziecka przy współpracy z innymi nauczycielami prowadzącymi terapię dziecka;

4.Ustalanie z pozostałymi członkami zespołu ds. integracji kompleksowego Indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego dla każdego dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

5.Indywidualne zajęcia terapeutyczne z zastosowaniem odpowiednich metod stymulacji rozwoju psychicznego;

6.Wspieranie rodziny w celu stworzenia warunków sprzyjających rozwojowi dziecka i terapii zaburzonych sfer;

2

3

7.Analiza i ocena efektywności terapii, wyciąganie wniosków i modyfikacje programów oraz planów terapii przy pełnej współpracy z innymi nauczycielami i rodzicami dziecka;

8.Diagnozowanie dzieci na wniosek rodzica, prawnego opiekuna, nauczyciela i innych osób zgodnie z przepisami prawa

9.Doradnictwo psychologiczne dla rodziców oraz konsultacje z pedagogami specjalnymi, wychowawcami grup i  nauczycielami przedszkolnymi.

 

Na zajęciach pracujemy, ale przede wszystkim dobrze się bawimy, śmiejemy i doświadczamy. Zajęcia są tak ułożone, aby aktywności Dziecka przyczyniały się do Jego wszechstronnego rozwoju.

Służymy pomocą

Wspieramy

Doradzamy

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status