Oferty pracy projekt

Zarząd Koła PSONI w Świdnicy ogłasza nabór na wolne stanowisko :

 1.Terapeuty w ramach pilotażowego projektu „Rehabilitacja 25 plus” współfinansowanego ze środków PFRON;

Wymiar czasu pracy – 5 h dziennie/100 h w miesiącu

Praca z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, prowadzenie terapii usprawniającej fizycznie i psychicznie , rozwijającej kompetencje osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 Miejsce wykonywania pracy – PSONI Koło w Świdnicy – OREW Słobódzkiego 28,

58-105 Świdnica

 Okres zatrudnienia: od 1 września 2020r. do 31 sierpnia 2021 r.

– Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie

Wynagrodzenie – 32 zł/h

Wymagania podstawowe:

– Wykształcenie średnie lub wyższe, instruktor terapii zajęciowej lub oligofrenopedagog.

– Korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo.

 –Mile widziane: dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności, opinie z poprzednich miejsc pracy, rekomendacje, referencje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Obsługi Placówek: PSONI
w Świdnicy, ul. M. K. Słobódzkiego 28, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-16.00.

Tel. kontaktowy 74 850 13 88

e- mail: zk.swidnica@psouu.org.pl

Zarząd Koła PSONI w Świdnicy na rozmowę kwalifikacyjną zaprosi wybranych kandydatów. Kandydat wyłoniony w drodze naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

list motywacyjny oraz życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO